سرگرمی

19:22 1399/10/29 | ماریا

سلام سلام یه سرگرمی اوردم از یک تا ۱۰ یکی رو بگو تقلب ککن تو کامنتا بگو چی شدی 

1 دوست پسر 

2 هیچ کاره

3 پسر خاله

4 پسر عمه

5 شوهرت 

۶ نامزدت 

۷ همه کارت 

۸ دشمنت 

۹ برادرت 

۰ نوکرت 

 

لوکا چی کارت میشه 😂😂😂😂😂