سرگرمی

15:29 1399/11/06 | ماریا

انتخاب کن هر عدد تقلب ممنوع واگر نه 🔫🔪 

۶ یا ۷

😍یا😆 

🔫یا🔪 

۵یا۴ 

۶ ادرین 

۷ لوکا 

 😍 فیلیکس 

😆 حاکماث 

🔫 برج ایفل 

🔪 تو یه شب ستاره بارون روی برج ایفل 

۵ بهت میگه برو گمشو و دیگه میراکلس نبین 

۴ بهت میگه عاشقتم و بوست میکنه ( گونه )